logo ANBI

ANBI

Het vrij besteedbaar vermogen volgens de balans per 31 december 2020 bedroeg per die datum ca. € 218.000.

Het beheer van de nog niet bestede inkomsten ligt in handen van de penningmeester. Dat beheer bestaat uit het rentedragend wegzetten op meerdere bankrekeningen bij een Nederlandse bankinstelling.

De stichting heeft geen directe bemoeienis met het vermogensbeheer van Spapens Fundraising BV.