Strategie

Aanvragen

Met ingang van medio november 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor een project bij de Stichting Spaap in te dienen. De Stichting heeft haar werkwijze gewijzigd en heeft besloten om óf zelf direct fondsen te benaderen, óf de selectie uit te besteden, óf een combinatie van beide. De doelstelling, verslaglegging en transparantie blijven ongewijzigd.

Kernprincipes Stichting Spaap

De statutaire doelomschrijving van de Stichting Spaap is het bestrijden van de noden in de wereld, in het bijzonder op het gebied van het welzijn van de jeugd, zonder onderscheid naar geloof, politieke overtuiging, ras of sekse, een en ander in de ruimste zin des woords, zich derhalve ook uitstrekkende tot hetgeen in verband met het voorgaande nuttig of bevorderlijk kan zijn, echter met inachtneming van het algemeen welzijn. In de doelomschrijving is verder bepaald dat de stichting zijn doel tracht te verwezenlijken door de bekende instrumenten die aan algemeen nut beogende instellingen ten dienste staan, in het bijzonder het entameren en (doen) uitvoeren van binnen de doelstelling passende projecten, het uitvoeren van acties en het aanwenden van alle overige wettelijke middelen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Missie

Stichting Spaap is zich in toenemende mate gaan richten op projecten die direct of indirect de bevordering van het welzijn van kinderen in ontwikkelingslanden nastreven. Eén van de selectiecriteria vormt de waarborg voor de continuïteit van dergelijke projecten en de bewaking van de voortgang door een lokale organisatie. Het oorspronkelijke uitgangspunt om de door de stichting te verlenen financiële bijstand primair in de vorm van leningen (micro krediet) te verstrekken, blijkt nauwelijks haalbaar. In de meeste gevallen is daarom besloten tot het doen van bijdragen á fonds perdu. Behalve projecten in ontwikkelingslanden probeert de stichting ook (kleinschalige) projecten in Nederland financieel te ondersteunen.

Activiteiten

Vanwege de beperkte omvang van de eigen organisatie beperkt de stichting zich tot de financiële ondersteuning van kwalificerende projecten. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de expertise van instellingen met een goede reputatie dankzij lokale expertise en aanwezigheid. Vanwege het feit dat de stichting op particulier initiatief tot stand is gekomen kon de fondswervende activiteit tot nu toe beperkt blijven.